VÅRDGIVARE 

Ambulanssjukvård


SWESAB Rescue är av socialstyrelsen godkänd vårdgivare. Vi har fullt utrustade ambulanser tillgängliga för uthyrning till andra vårdgivare. Om Ni önskar hjälp med ambulanstransporter så kan vi bistå med ambulansfordon och personal helt enligt Era önskemål. Våra ambulanser är fullt utrustade akutambulanser med sjuksköterskebemanning. Vi kan även erbjuda sjuktransporter bemannad med lägst undersköterska samt en lättvårdsambulans bemannad med en sjuksköterska. Vi hittar det mest ekonomiska alternativet kopplat till omvårdnadsbehovet. Vänligen kontakta oss för mer information om denna tjänst.

 

Risk- och händelseanalys

 

Allmänheten förväntar sig att hälso- och sjukvården har god kvalité och att den är säker, dvs. att man som patient inte drabbas av skador orsakade av vården, så kallade vårdskador. För att åstadkomma en god och säker vård måste risker identifieras och åtgärdas innan patienter kommer till skada. Och än viktigare är att händelser som skadat eller kunnat skada en patient utreds så att man hittar orsakerna och på så sätt kan förhindra en upprepning av händelsen.

 

Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag. Lagen beskriver tydligt vårdgivarens övergripande ansvar att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivarna fick i samband med denna lag också en skyldighet att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada.

 

Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård.

 

Av socialstyrelsens föreskrift (2005:12), om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, framgår att vårdgivarna ska inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet och att det systematiska kvalitetsarbetet ska syfta till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till brister, tillbud och negativa händelser. Detta arbete ska leda till skydd mot vårdskador.

 

Riskbedömning och konsekvensanalys

 

När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Detta regleras i arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 §.

 

Riskbedömning, så kallad konsekvensanalys, skall genomföras för att förebygga och undanröja eventuella risker för ohälsa eller olycksfall. Riskbedömningen omfattar såväl fysiska som sociala och psykologiska risker som kan uppstå när ett beslut om förändring av verksamheten genomförs. Konsekvensanalysens resultat skall ingå i beslutsunderlaget för den planerade förändringen. Framkomna risker skall undanröjas genom åtgärder innan förändringen genomförs och därmed minimera att risker för ohälsa uppstår.

 

Vad kan SWESAB Rescue göra för Er?

 

Socialstyrelsen skriver: ”För att få framgång i sitt arbete med att analysera och lära sig av händelser krävs att ett erforderligt antal medarbetare bör ha specialistutbildning i händelseanalyser.” För många vårdgivare är det mycket svårt och framför allt kostsamt att utbilda sin personal i risk och händelseanalys. Ofta behöver personal som arbetar med analyserna bli ersatta av extrapersonal. En annan risk är att man arbetar så sällan med analyser att dessa kan ta onödigt lång tid och åtgärdsförslagen riskerar att bli mindre effektiva eftersom man inte till fullo behärskar tekniken.

 

Swesab Rescue har analysledare som hjälper dig med risk och händelseanalysen. Vi sköter allt från intervjuer av inblandade, handledning av analysteam till att vi levererar en rapport med orsaksanalys samt konkreta åtgärdsförslag värderade efter verkningsgrad.

 

 

För offert eller förfrågningar

info@swesab.se